જાહેર નિમંત્રણ :- ઢસાગામ માં ભવ્ય લોક ડાયરા નું આયોજન

ઢસાગામ માં કૈલાસધામ ટ્રસ્ટ તરફથી બધાને આમંત્રણ – Dhasagam ૧૫૦૦૦ ની વસ્તી ધરાવતું ભાવનગર-રાજકોટ રોડ પર આવેલું નાનકડું ગામ છે

Read more